konczyna

Projekty 2.1

  • Ekspertyza w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków oraz nietoperzy na budynkach objętych pracami termomodernizacyjnymi  w szkole w Poznaniu.
  • Wykonanie analizy hydrotechnicznej obiektów inżynierskich w zbiorniku wodnym w m. Sosnowiec oraz zaproponowane koniecznych rozwiązań pozwalających na usunięcie zidentyfikowanych problemów w obiektach.
  • Wykonanie analizy zlewni (hydrologia) określając źródła zasilania zbiornika w m. Sosnowiec.
  • Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn. Budowa, odbudowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji wodnej  – dla 4 inwestycji.
  • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego  Adamów S.A. w 2018 r.
  • Badanie stanu chemicznego wody w rzece, w zbiorniku wodnym oraz wody gruntowej, spiętrzonej pod wpływem sztucznego zbiornika  – współwykonawca.
  • Przygotowanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dla warsztatu samochodowego.
    Audyt środowiskowy lakierni samochodowej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11