konczyna

Projekty 2.2

  • Przygotowanie aplikacji BioID wykorzystywanej w biomonitoringu jakości wody za pomocą małż.
  • Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” 6 obiektów w Poznaniu.
  • Dostarczenie i zamontowanie na budynku szkoły na os. Piastowskim w Poznaniu – 8 podwójnych skrzynek lęgowych z trocinobetonu – Poznańskie Inwestycje Miejskie.
  • Ekspertyza RDW oceniająca wpływ budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik-Przemyśl na cele środowiskowe określone według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW – Dyrektywa 2000/60/WE).
  • Ekspertyza RDW określająca wpływ inwestycji pn. „Budowa wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską w Pruszkowie” na cele środowiskowe, określone według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW – Dyrektywa 2000/60/WE).
  • Przygotowanie sprawozdawczości dla warsztatu samochodowego dotyczącej zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11