konczyna

Ocena wodnoprawna

Ocena wodnoprawna to nowa decyzja wprowadzona do ustawy Prawo wodne, wymagana dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności w zakresie ochrony wód oraz poprawy ich stanu ekologicznego i chemicznego.

Ocena wpływu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne powinien zawierać:

 • zidentyfikowane wszystkie rodzaje czynników oddziaływania na osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd, w tym obszarów chronionych na wszystkich etapach realizacji i eksploatacji inwestycji,
 • ocenę wpływu czynników oddziaływania na poszczególne elementy klasyfikacji stanu JCWP i JCWPd oraz obszary chronione. W analizach należy w szczególności odnieść się do wpływu na elementy biologiczne (fitoplankton, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna),
 • ocenę wpływu na elementy hydromorfologiczne oraz wskaźniki fizyczno-chemiczne,
 • przedstawienie działań mających na celu: unikanie, zapobieganie i ograniczenie oddziaływań na osiągniecie celów środowiskowych na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji.

Katalog rodzajów inwestycji i działań, dla których ocena będzie wydawana został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752)

Uzyskania oceny wodnoprawnej wymagają inwestycje i działania m.in.:

 • wykonanie budowli przeciwpowodziowych i piętrzących, np. zbiorniki przeciwpowodziowe
 • wykonanie regulacji wód na długości nie mniejszej niż 1000 m cieku naturalnego
 • usuwanie namułów i rumoszu w ramach udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych
 • pobór wód podziemnych – – ilości określone
 • pobór wód powierzchniowych – ilości określone
 • rekultywacja wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzanie do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • w zakresie zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód

Ocena wydawana jest na wniosek inwestora planującego przeprowadzenie inwestycji wpływającej na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Charakterystyka powinna przedstawiać:

 • cel inwestycji oraz szczegółowy opis projektu (zakres, paramenty inwestycji, wykorzystane materiały, przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów, lokalizacja zaplecza technicznego), wraz z technologią robót i czasem ich trwania,
 • dokonać identyfikacji wszystkich JCWP i JCWPd na obszarze których inwestycja lub działania objęte wnioskiem będą realizowane (kod, nazwa, kategoria, typ, status, ocena stanu/potencjału zgodnie z obowiązującym PGW, identyfikacja obszarów chronionych o których mowa w art. 16 pkt. 32 ustawy Prawo Wodne, wyznaczone cele środowiskowe w tym cele dla ww. obszarów chronionych, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz ewentualne wyznaczone derogacje środowiskowe).

Ocena wodnoprawna inwestycji i działań  jest wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.