konczyna

Projekty

Wybrane realizowane projekty:

 • Ocena wpływu przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000”.
 • Ekspertyza RDW – Ocena wpływu przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Świnoujścia oraz stacji uzdatniania wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na cele środowiskowe Jednolitych Części Wód podziemnych, powierzchniowych i obszarów chronionych, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy Nr 2000/60/WE).
 • Wykonanie badań makrofitowych 10 rzek (metoda MMOR) oraz 2 jezior  (metoda ESMI) w woj. mazowieckim.
 • Badania makrozoobentosu (pobór, ocena jakościowa i ilościowa) w wodach przejściowych w m. Świnoujście.
 • Nadzór teriologiczny w związku rozbiórką 4 tam bobrowych na Kanale Młynówka.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w lasach w ramach projektu pn. „Mała retencja Solecko” – budowa 1 zastawki i 1 progu.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w lasach w ramach projektu pn. „Mała retencja Wilczy ogród” – budowa 5 zastawek.
 • Profil kąpieliska w zbiorniku wodnym w m. Radomsko.
 • Badania ichtiologiczne zbiornika wodnego w m. Sosnowiec, które posłużyły do zaproponowania prowadzenia gospodarki rybackiej.
 • Inwentaryzacja roślinności w zbiorniku wodnym w m. Sosnowiec oraz jego bezpośredniego otoczenia – określenie składu taksonomicznego roślin oraz określenie siedlisk przyrodniczych.
 • Nadzór przyrodniczy  wykonanie kompensacji przyrodniczych w ramach termomodernizacji  2 szkół w Poznaniu oraz przygotowanie sprawozdań z wykonanych czynności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11