konczyna

Ekspertyzy oraz badania przyrodnicze

 • oceny wodnoprawne / ocena wodnoprawna
 • inwentaryzacje przyrodnicze terenów inwestycyjnych
 • ekspertyzy przyrodnicze
 • ekspertyzy RDW (Ramowa Dyrektywa Wodna)
 • weryfikacja przesłanek wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz Dyrektywy Siedliskowej
 • karty informacyjne przedsięwzięć (KIP)
 • profil kąpieliska
 • badania hydromorfologiczne rzek, jezior oraz innych akwenów wodny
 • badania makrofitowe (roślin wodnych) rzek, jezior oraz innych akwenów wodnych
 • badania fitoplanktonu rzek, jezior oraz innych akwenów wodnych
 • badania fitobentosu (okrzemek) rzek, jezior oraz innych akwenów wodnych
 • badania makrozoobentosu (bentosu) rzek, jezior oraz innych akwenów wodnych
 • badania ichtiofauny (ryb) rzek, jezior oraz innych akwenów wodnych
 • ekspercka ocena wód powierzchniowych dotycząca stanu/potencjału ekologicznego i klasyfikacja jakości
 • inwentaryzacje przyrodnicze w procesie inwestycyjnym dla procedur OOŚ
 • badania ornitologiczne (ptaków)
 • badania chiropterologiczne (nietoperzy)
 • badania herpetologiczne (płazów i gadów)
 • badania mykologiczne (grzybów)
 • analiza siedliskowa dla inwestycji planowanych na obszarach Natura 2000
 • ocena oddziaływania inwestycji na stan szaty roślinnej
 • ocena stopnia synantropizacji zbiorowisk roślinnych, gatunki ekspansywne
 • monitoring gatunków roślin rzadkich i chronionych oraz ich siedlisk
 • zastosowanie programów GIS – Analizy przestrzenne jak np.: formy użytkowania terenów na badanych powierzchniach (zlewniach, jezior, cieków)