konczyna

Prowadzenie bieżących spraw środowiskowych

  • cykliczne obliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
  • doradztwo w kontaktach z urzędami
  • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska
  • bieżący monitoring przepisów prawnych
  • doradztwo w doborze podwykonawców usług środowiskowych
  • aktualizacja decyzji administracyjnych z zakresu korzystania ze środowiska
  • prowadzenie sprawozdawczości w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)