konczyna

2

 • Wykonanie obserwacji hydromorfologicznych na jednolitych częściach wód powierzchniowych województwa zachodniopomorskiego w 2021 roku (prace terenowe);
 • Wykonanie badań hydromorfologicznych i badań fauny i flory w ramach w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy i nadbudowy istniejących obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki;
 • Pobranie próbek i wykonanie badań makrozoobentosu w rzekach i jeziorach;
 • Wykonanie badań fitoplanktonu w próbkach wód powierzchniowych;
 • Wykonanie badań fitobentosu w próbkach wód powierzchniowych;
 • Wykonanie oznaczeń makrofitów w wodach powierzchniowych;
 • Badanie fauny i flory w ramach dokumentacji dotyczącej budowy urządzeń piętrzących zbiornika retencyjnego Leśnictwo Skoroszów;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza Stawu Olszak;
 • Ekspertyza wpływu inwestycji na ekosystemy wodne wykonana w ramach przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy zabytkowego mostu;
 • Audyt środowiskowy w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym;
 • Badania stanu chemicznego wód cieku Obra w zbiorniku wodnym Jaraczewo;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10