konczyna

2

 • Ekspertyza w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków oraz nietoperzy na budynkach objętych pracami termomodernizacyjnymi  w szkole w Poznaniu.
 • Wykonanie analizy hydrotechnicznej obiektów inżynierskich w zbiorniku wodnym w m. Sosnowiec oraz zaproponowane koniecznych rozwiązań pozwalających na usunięcie zidentyfikowanych problemów w obiektach.
 • Wykonanie analizy zlewni (hydrologia) określając źródła zasilania zbiornika w m. Sosnowiec.
 • Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn. Budowa, odbudowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji wodnej  – dla 4 inwestycji.
 • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego  Adamów S.A. w 2018 r.
 • Badanie stanu chemicznego wody w rzece, w zbiorniku wodnym oraz wody gruntowej, spiętrzonej pod wpływem sztucznego zbiornika  – współwykonawca.
 • Przygotowanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dla warsztatu samochodowego.
 • Audyt środowiskowy lakierni samochodowej.
 • Przygotowanie aplikacji BioID wykorzystywanej w biomonitoringu jakości wody za pomocą małż.
 • Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” 6 obiektów w Poznaniu.
 • Dostarczenie i zamontowanie na budynku szkoły na os. Piastowskim w Poznaniu – 8 podwójnych skrzynek lęgowych z trocinobetonu – Poznańskie Inwestycje Miejskie.
 • Ekspertyza RDW oceniająca wpływ budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik-Przemyśl na cele środowiskowe określone według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW – Dyrektywa 2000/60/WE).
 • Ekspertyza RDW określająca wpływ inwestycji pn. „Budowa wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską w Pruszkowie” na cele środowiskowe, określone według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW – Dyrektywa 2000/60/WE).
 • Przygotowanie sprawozdawczości dla warsztatu samochodowego dotyczącej zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10