konczyna

10

 • Operat wodno-prawny dotyczący inwestycji polegającej na modernizacji pomostu na Jeziorze Dominickim;
 • Weryfikacja przesłanek wpływu inwestycji na cele środowiskowe w związku z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. pn. “Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody“;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji polegającej na zwiększeniu retencjonowania wody w dolinie rzeki Bętlewianki;
 • Ekspertyza RDW pn. “Ocena wpływu inwestycji na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizyczno-chemiczne elementy stanu wód właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanych celów środowiskowych jednolitych części wód, stosownie do Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Ekspertyza zgodna z wymaganiami  art. 4.1. w związku z art. 4.7.  RDW;
 • Badania hydromorfologiczne oraz hydrobiologiczne cieków na których planowana jest budowa zbiornika wodnego;
 • Badania botaniczne – skład gatunkowy oraz ocena fitosocjologiczna powierzchni na której planowana jest budowa zbiornika wodnego;
 • Operat dendrologiczny dotyczący oceny stanu drzew przeznaczonych pod wycinkę na obszarze inwestycyjnym;
 • Wykonanie badań biologicznych do ekspertyzy dotyczącej weryfikacji przesłanek wpływu inwestycji na RDW, w związku z budową zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na cele środowiskowe zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (art. 4.1. w związku z art. 4.7. );
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do raportu OOŚ dla inwestycji polegającej na rozbudowie fermy hodowlanej;
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla fermy kur;
 • Ekspertyza zgodności z RDW inwestycji polegającej na modernizacji Małej Elektrowni Wodnej w Ścinawce Dolnej w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych (wymiana turbiny z Francisa na Kaplana), na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 • Przygotowanie aplikacji na urządzenia mobilne do badań makrofitowych rzek – współpraca Politechnika Poznańska;
 • Badania hydromorfologiczne rzek w Sudetach metodą River Habitat Survey (RHS) – zlecenie Uniwersytet Wrocławski;
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla warsztatu samochodowego;
 • Wykonanie badań biologicznych do ekspertyzy RDW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Rydzyna, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej art. 4.1. w związku z art. 4.7.  – zlecenie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla warsztatu samochodowego;
 • Ekspertyza zgodności z RDW dotycząca inwestycji pt. „Ocena wpływu przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego Laskownica na środowisko zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej” – zlecenie WZMiUW w Poznaniu;
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla przedsiębiorstwa wielousługowego;
 • Aktualizacja aplikacji „Makrofity” – zlecenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • Waloryzacja przyrodnicza sześciu działek inwestycyjnych w m. Ługi;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10