konczyna

9

 

  • Projekt renaturyzacji rzek Wełny i Flinty zlokalizowanych na obszarze Natura 2000 Dolina Wełny. Realizacja w ramach w projektu pn. „Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”;
  • Inwentaryzacja przyrodnicza do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej inwestycji polegającej na budowie przepustu łączącego wody akwenu Toru Regatowego w Brdy ujściu z wodami Wisły;
  • Inwentaryzacja przyrodnicza do Kart Informacyjnych Przedsięwzięć (KIP) dla inwestycji dotyczących modernizacji stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Romanowo oraz Walkowice;
  • Opracowanie części przyrodniczej raportu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla inwestycji pn. „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody„;
  • Przeprowadzenie badań ankietowych na dotyczących społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN);
  • Inwentaryzacja przyrodnicza dziko występujących zwierząt w tym ptaków oraz nietoperzy w budynkach znajdujących się w zarządzie Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej: Pałac Działyńskich w Poznaniu, Zamek w Kórniku, budynek „Klaudynówka” oraz „Australia”;
  • Operat wodno-prawny dotyczący inwestycji polegającej na modernizacji pomostu na Jeziorze Dominickim;
  • Weryfikacja przesłanek wpływu inwestycji na cele środowiskowe w związku z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. pn. „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody„;
  • Inwentaryzacja przyrodnicza do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji polegającej na zwiększeniu retencjonowania wody w dolinie rzeki Bętlewianki;
  • Ekspertyza RDW pn. „Ocena wpływu inwestycji na biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizyczno-chemiczne elementy stanu wód właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanych celów środowiskowych jednolitych części wód, stosownie do Ramowej Dyrektywy Wodnej”. Ekspertyza zgodna z wymaganiami  art. 4.1. w związku z art. 4.7.  RDW;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10