konczyna

9

 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Moczydła” – koncepcja programowo – przestrzenna;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dziko występujących zwierząt w tym ptaków oraz nietoperzy w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły”;
 • Ekspertyza przyrodnicza pn. „Weryfikacja aktualnego stanu populacji grzybieni białych (Nymphaea alba), grążela żółtego (Nuphar lutea) oraz pływacza zwyczajnego (Urticularia vulgaris) w obszarze oddziaływania inwestycji pn. „Budowa II jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S3” wraz z ich metaplantacją”;
 • Opracowanie części przyrodniczej do dokumentacji dla zadania pn. „Regulacja Kanału Lubiny gm. Koło”. Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza fauny i flory, badania hydromorfologiczne, operat dendrologiczny, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP oraz JCWPd;
 • Przygotowanie części przyrodniczej do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz do raportu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo odcinek Sowia Góra – Międzychód;
 • Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena wpływu na środowisko inwestycji polegającej na odbudowie wału prawostronnego rzeki Prosny na odcinku 7,2km;
 • Wykonanie trzech raportów analitycznych dotyczących zintegrowanego podejścia do zarządzania wodami w Polsce oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej w  związku z realizacją projektu pn. „Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”;
 • Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny wpływu inwestycji polegającej na budowie tężni na pobliskie drzewa;
 • Wykonanie sprawozdania PRTR dla fermy drobiowej;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej inwestycji polegającej na modernizacji stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Lisi Ogon”;
 • Projekt renaturyzacji rzek Wełny i Flinty zlokalizowanych na obszarze Natura 2000 Dolina Wełny. Realizacja w ramach w projektu pn. „Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej inwestycji polegającej na budowie przepustu łączącego wody akwenu Toru Regatowego w Brdy ujściu z wodami Wisły;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do Kart Informacyjnych Przedsięwzięć (KIP) dla inwestycji dotyczących modernizacji stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Romanowo oraz Walkowice;
 • Opracowanie części przyrodniczej raportu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla inwestycji pn. “Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody“;
 • Przeprowadzenie badań ankietowych na dotyczących społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN);
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dziko występujących zwierząt w tym ptaków oraz nietoperzy w budynkach znajdujących się w zarządzie Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej: Pałac Działyńskich w Poznaniu, Zamek w Kórniku, budynek “Klaudynówka” oraz “Australia”;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10