konczyna

4

 • Wykonanie obserwacji hydromorfologicznych na jednolitych częściach wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2019 roku (prace terenowe i kameralne);
 • Pobór prób oraz wykonanie badań makrobezkręgowców bentosowych na 64 stanowiskach pomiarowych wody z rzek, jezior, zbiornika oraz wód przejściowych i przybrzeżnych;
 • Wykonanie badań makrofitowych na 28 stanowiskach pomiarowych wody z rzek i jezior;
 • Wykonanie obserwacji hydromorfologicznych na jednolitych częściach wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2019 roku (prace terenowe i kameralne);
 • Pobór prób oraz wykonanie badań makrobezkręgowców bentosowych na 64 stanowiskach pomiarowych wody z rzek, jezior, zbiornika oraz wód przejściowych i przybrzeżnych;
 • Wykonanie badań makrofitowych na 28 stanowiskach pomiarowych wody z rzek i jezior;
 • Przegląd (inwentaryzacja) drzewostanu na cmentarzach na stokach Cytadeli;
 • Ekspertyza wpływu na warunki ekologiczne i hydormrofologiczne inwestycji polegającej na przebudowaniu koryta Rowu Bodzewskiego w miejscu przecięcia z planowaną drogą wojewódzką;
 • Ocena wodnoprawna na pobór wód podziemnych ze studni;
 • Wpływ na zasoby wodne inwestycji dotyczącej budowy dwóch nabrzeży cumowniczych nr 1 i nr 2 na lewym brzegu rzeki Noteć;
 • Operat dendrologiczny w ramach inwestycji dotyczącej remontu obwałowania rzeki Bystrzycy;
 • Badania przyrodnicze i wpływ na zasoby wodne w ramach inwestycji dotyczącej remontu obwałowania rzeki Bystrzycy;
 • Monitoring wybranych gatunków ichtiofauny będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 PLH 220023 Ostoja Słowińska;
 • Przegląd drzewostanu na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu;
 • Inwentaryzacja urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz;
 • Przeniesienie dwóch mrowisk mrówki rudnicy (Formica rufa);
 • Monitoring stanu ochrony ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem PLB300006;
 • Inwentaryzacja urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz;
 • Przegląd (inwentaryzacja) drzewostanu na cmentarzach na stokach Cytadeli;
 • Badania stanu chemicznego wód cieku Obra w zbiorniku wodnym Jaraczewo w 2019 r.;
 • Ocena wpływu przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000”;

                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10