konczyna

6

 • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego  Adamów S.A. w 2017 r.
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki obszaru inwestycyjnego (dwie działki) w m. Trzemeszno;
 • Monitoring ekologiczny Zbiornika wodnego Rydzyna – gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie w 2017r.;
 • Badania makrobezkręgowców bentosowych w 5 rzekach w woj. mazowieckim;
 • Badania makrobezkręgowców bentosowych w 3 jeziorach w woj. mazowieckim;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji dotyczącej poboru kruszywa z rz. Warty w m. Czerwonak;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji dotyczącej poboru kruszywa z rz. Warty w m. Oborniki;
 • Ekspertyza RDW dotycząca oceny wpływu rozbudowy drogi krajowej nr 20 na cele środowiskowe określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej;
 • Badania stanu chemicznego wody  zbiornika wodnego Jaraczewo, rzeki Obry oraz wód podziemnych w 2017r.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru inwestycyjnego z uwzględnieniem badań fauny, flory w tym drzew do wycinki;
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEW);
 • Ocena wpływu przedsięwzięcia dotyczącego budowy małej elektrowni wodnej (MEW) na cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa Nr 2000/60/WE);
 • Monitoring jakości wody pn. ,,Badania stanu chemicznego wód cieku Obra w zbiorniku wodnym Jaraczewo” w 2016 roku;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do kart informacyjnych przedsięwzięć dla inwestycji dotyczących odbudowy brzegów rzeki Warty i Prosny;
 • Ocena wpływu inwestycji pn. ,,Północno – Wschodnia Obwodnica Aglomeracji  Poznańskiej …..”, na cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW);
 • „Monitoring ekologiczny zbiornika wodnego Rydzyna” gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie w 2016 roku;
 • Ekspertyza RDW dotycząca wpływu projektowanej odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszary chronione zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa Nr 2000/60/WE);
 • Opracowanie części przyrodniczej do Raportu OOŚ dla inwestycji pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki„;
 • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. – badania w 2016r.;
 • Ocena wpływu inwestycji dotyczącej budowy czterech odcinków drogi S 5  (Nowe Marzy – Dworzysko, Dworzysko – Aleksandrowo, Tryszczyn – Białe Błota, Białe Błota Szubin) na cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 • Ekspertyza dotycząca zgodności inwestycji pn. „Kiełcz – budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 424+000 – 424+500” z Ramową Dyrektywą Wodną;
 • Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” /bez węzła/ – węzeł „Ustronie Morskie” /z węzłem/- opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Budowa/przebudowa drogi krajowej DK 55 w Grudziądzu, na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja – ekspertyza RDW;
 • Wspólny przebieg drogi krajowej 16 i 55 (Trasa Średnicowa w Grudziądzu) – od ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego – ekspertyza RDW;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10