konczyna

6

 

  • Inwentaryzacja przyrodnicza dziko występujących zwierząt w tym ptaków oraz nietoperzy w ramach inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków: Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”;
  • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma”;
  • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo”;
  • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica – Konarzynki”;
  • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze -. Bytów”;
  • Opracowanie części przyrodniczej do Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. „Regulacja Kanału Lubiny gm. Koło”. Zakres prac: ocena oddziaływania na elementy przyrody oraz na cele środowiskowe JCWP oraz JCWPd;
  • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną dla projektu pn. Ekspertyza określająca możliwości i sposoby zapobiegania dalszej degradacji  ekosystemu wodnego rzeki Warty oraz przyległych do niej terenów na odcinku od km 569+000 w miejscowości Osjaków do km 575+200 w miejscowości Kajdas”;
  • Część przyrodnicza Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla projektu  pn. Ekspertyza określająca możliwości i sposoby zapobiegania dalszej degradacji  ekosystemu wodnego rzeki Warty oraz przyległych do niej terenów na odcinku od km 569+000 w miejscowości Osjaków do km 575+200 w miejscowości Kajdas”;
  • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62„;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10