konczyna

3

 • Badania makrofitowe 5 jezior metodą ESMI;
 • Badania przyrodnicze i wpływ na zasoby wodne w ramach inwestycji dotyczącej budowy deszczowni nawadniającej;
 • Badania przyrodnicze i wpływ na zasoby wodne w ramach inwestycji dotyczącej odbudowy zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego;
 • Opracowanie dokumentacji przyrodniczej dla badań sejsmicznych w obszarze otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego pod kątem występowania gatunków będących pod ochroną prawną;
 • Ekspertyza ichtiologiczna dotycząca budowy dwóch przepławek przy dwóch elektrowniach wodnych rz. Bóbr;
 • Badania przyrodnicze i wpływ na zasoby wodne w ramach inwestycji dotyczącej poprawy retencji jezior;
 • Badania przyrodnicze i wpływ na zasoby wodne w ramach inwestycji dotyczącej remontu ostróg wraz z ubezpieczeniem brzegów rzeki Warty;
 • Badanie fauny i flory w ramach koncepcji technicznej budowy zbiornika retencyjnego i przebudowy rowu;
 • Profil kąpieliska zlokalizowanego na jeziorze;
 • Inwentaryzacji ok. 800 drzew na wybranych obiektach na terenie miasta Poznania;
 • Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis oraz uwarunkowaniach jego ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska;
 • Badanie fauny i flory w ramach dokumentacji dotyczącej wykonanie obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej) oraz nawadnianie upraw;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10