konczyna

3

 • Profil kąpieliska zlokalizowanego na jeziorze;
 • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego  Adamów S.A. w 2017 r.
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki obszaru inwestycyjnego (dwie działki) w m. Trzemeszno;
 • Monitoring ekologiczny Zbiornika wodnego Rydzyna – gm. Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie w 2017r.;
 • Badania makrobezkręgowców bentosowych w 5 rzekach w woj. mazowieckim;
 • Badania makrobezkręgowców bentosowych w 3 jeziorach w woj. mazowieckim;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji dotyczącej poboru kruszywa z rz. Warty w m. Czerwonak;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji dotyczącej poboru kruszywa z rz. Warty w m. Oborniki;
 • Ekspertyza RDW dotycząca oceny wpływu rozbudowy drogi krajowej nr 20 na cele środowiskowe określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej;
 • Badania stanu chemicznego wody  zbiornika wodnego Jaraczewo, rzeki Obry oraz wód podziemnych w 2017r.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru inwestycyjnego z uwzględnieniem badań fauny, flory w tym drzew do wycinki;
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej (MEW);

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10