konczyna

8

 • Opracowanie części przyrodniczej do Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. „Regulacja Kanału Lubiny gm. Koło”. Zakres prac: ocena oddziaływania na elementy przyrody oraz na cele środowiskowe JCWP oraz JCWPd;
 • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną dla projektu pn. Ekspertyza określająca możliwości i sposoby zapobiegania dalszej degradacji  ekosystemu wodnego rzeki Warty oraz przyległych do niej terenów na odcinku od km 569+000 w miejscowości Osjaków do km 575+200 w miejscowości Kajdas”;
 • Część przyrodnicza Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla projektu  pn. Ekspertyza określająca możliwości i sposoby zapobiegania dalszej degradacji  ekosystemu wodnego rzeki Warty oraz przyległych do niej terenów na odcinku od km 569+000 w miejscowości Osjaków do km 575+200 w miejscowości Kajdas”;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62“;
 • Ekspertyza przyrodnicza pn. „Gospodarka rybna w dolinie Rowu Polskiego“;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Gostynia“;
 • Badania hydrobiologiczne oraz fizyczno-chemiczne wody w czterech profilach na rzece Struga Świebodzińska;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki“;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW pn. „Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182“;
 • Opracowanie analizy i aktualizacji ekspertyzy wpływu przedsięwzięcia na stan wód w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej dla przedsięwzięcia pn.„Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko”;
 • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną pn. „Rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej – Bałtyckiej w Poznaniu“;
 • Ocena stanu Zbiornika Rydzyna w oparciu o badania hydrobiologiczne – makrofitowe, fitobentosu, fitoplanktonu, ichtiofauny, hydromorfologiczne oraz fizyczno-chemiczne;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach projektu pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa udrożnienia dwóch stawów z przepływem do Strumienia Junikowskiego w Poznaniu“;
 • Ocena stanu ekologicznego Jeziora Konin w oparciu o badania hydrobiologiczne oraz fizyczno-chemiczne;
 • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną i ustawą Prawo wodne dla budowy jazu wraz z przepławką w km 0+311 rzeki Łasica dla przedsięwzięcia pn. „Jaz na rzece Łasice w miejscowości Łasica i Tułowice w gminie Brochów”;
 • Ekspertyza RDW – dotycząca oceny wpływu przedsięwzięcia pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” na cele środowiskowe JCWP określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach przygotowywanej dokumentacji dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” – koncepcja programowo – przestrzenna;
 • Ekspertyza RDW – dotycząca oceny wpływu przedsięwzięcia pn. „Regulacja cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny” na cele środowiskowe Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Krępica;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10