konczyna

8

 

 • Inwentaryzacja przyrodnicza w ramach przygotowywanej dokumentacji dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” – koncepcja programowo – przestrzenna;
 • Ekspertyza RDW – dotycząca oceny wpływu przedsięwzięcia pn. „Regulacja cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny” na cele środowiskowe Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Krępica;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Moczydła” – koncepcja programowo – przestrzenna;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dziko występujących zwierząt w tym ptaków oraz nietoperzy w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły”;
 • Ekspertyza przyrodnicza pn. „Weryfikacja aktualnego stanu populacji grzybieni białych (Nymphaea alba), grążela żółtego (Nuphar lutea) oraz pływacza zwyczajnego (Urticularia vulgaris) w obszarze oddziaływania inwestycji pn. „Budowa II jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S3” wraz z ich metaplantacją”;
 • Opracowanie części przyrodniczej do dokumentacji dla zadania pn. „Regulacja Kanału Lubiny gm. Koło”. Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza fauny i flory, badania hydromorfologiczne, operat dendrologiczny, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP oraz JCWPd;
 • Przygotowanie części przyrodniczej do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz do raportu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo odcinek Sowia Góra – Międzychód;
 • Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena wpływu na środowisko inwestycji polegającej na odbudowie wału prawostronnego rzeki Prosny na odcinku 7,2km;
 • Wykonanie trzech raportów analitycznych dotyczących zintegrowanego podejścia do zarządzania wodami w Polsce oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej w  związku z realizacją projektu pn. „Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes”;
 • Ekspertyza przyrodnicza dotycząca oceny wpływu inwestycji polegającej na budowie tężni na pobliskie drzewa;
 • Wykonanie sprawozdania PRTR dla fermy drobiowej;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dotyczącej inwestycji polegającej na modernizacji stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Lisi Ogon”;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10