konczyna

5

 • „Orla – regulacja i obwałowanie w km 47+315-50+700” – część przyrodnicza KIP oraz ekspertyza RDW;
 • Raport oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” – opracowanie części przyrodniczej oraz RDW;
 • Ekspertyza dotycząca zgodności inwestycji pn. „Rzeka Struga Kraszewicka (km 0+000 – 3+760)” z Ramową Dyrektywą Wodną;
 • Badania fitobentosu okrzemkowego w rzekach w 13 punktach pomiarowo-kontrolnych;
 • Ustka – Rowy linia energetyczna – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Badania ornitologiczne oraz chiropterologiczne czterech szkół w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa związana z realizacją prac termomodernizacyjnych w odniesieniu do warunków przyrodniczych;
 • „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem z drogami wojewódzkimi nr 742 i nr 785” – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. – badania w 2015r.;
 • Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Ustka – Rowy z wprowadzeniem do stacji Rowy – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Rozbudowa działalności firmy PLANDEX” – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Raport oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” – współautor;
 • Inwentaryzacja mykologiczna obszaru w ramach inwestycji pn. „Budowa linii energetycznej;
 • Opracowanie części przyrodniczej do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki;
 • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną dla projektu pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10