konczyna

5

 • Badania stanu chemicznego wód cieku Obra w zbiorniku wodnym Jaraczewo w 2019 r.
 • Ocena wpływu przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000”.
 • Ekspertyza RDW – Ocena wpływu przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody powierzchniowej dla miasta Świnoujścia oraz stacji uzdatniania wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na cele środowiskowe Jednolitych Części Wód podziemnych, powierzchniowych i obszarów chronionych, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy Nr 2000/60/WE).
 • Wykonanie badań makrofitowych 10 rzek (metoda MMOR) oraz 2 jezior  (metoda ESMI) w woj. mazowieckim.
 • Badania makrozoobentosu (pobór, ocena jakościowa i ilościowa) w wodach przejściowych w m. Świnoujście.
 • Nadzór teriologiczny w związku rozbiórką 4 tam bobrowych na Kanale Młynówka.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w lasach w ramach projektu pn. „Mała retencja Solecko” – budowa 1 zastawki i 1 progu.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w lasach w ramach projektu pn. „Mała retencja Wilczy ogród” – budowa 5 zastawek.
 • Profil kąpieliska w zbiorniku wodnym w m. Radomsko.
 • Badania ichtiologiczne zbiornika wodnego w m. Sosnowiec, które posłużyły do zaproponowania prowadzenia gospodarki rybackiej.
 • Inwentaryzacja roślinności w zbiorniku wodnym w m. Sosnowiec oraz jego bezpośredniego otoczenia – określenie składu taksonomicznego roślin oraz określenie siedlisk przyrodniczych.
 • Nadzór przyrodniczy  wykonanie kompensacji przyrodniczych w ramach termomodernizacji  2 szkół w Poznaniu oraz przygotowanie sprawozdań z wykonanych czynności.
 • Ekspertyza w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków oraz nietoperzy na budynkach objętych pracami termomodernizacyjnymi  w szkole w Poznaniu.
 • Wykonanie analizy hydrotechnicznej obiektów inżynierskich w zbiorniku wodnym w m. Sosnowiec oraz zaproponowane koniecznych rozwiązań pozwalających na usunięcie zidentyfikowanych problemów w obiektach.
 • Wykonanie analizy zlewni (hydrologia) określając źródła zasilania zbiornika w m. Sosnowiec.
 • Kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza dla projektu pn. Budowa, odbudowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji wodnej  – dla 4 inwestycji.
 • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego  Adamów S.A. w 2018 r.
 • Badanie stanu chemicznego wody w rzece, w zbiorniku wodnym oraz wody gruntowej, spiętrzonej pod wpływem sztucznego zbiornika  – współwykonawca.
 • Przygotowanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dla warsztatu samochodowego.
 • Audyt środowiskowy lakierni samochodowej.
 • Przygotowanie aplikacji BioID wykorzystywanej w biomonitoringu jakości wody za pomocą małż.
 • Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” 6 obiektów w Poznaniu.
 • Dostarczenie i zamontowanie na budynku szkoły na os. Piastowskim w Poznaniu – 8 podwójnych skrzynek lęgowych z trocinobetonu – Poznańskie Inwestycje Miejskie.
 • Ekspertyza RDW oceniająca wpływ budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik-Przemyśl na cele środowiskowe określone według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW – Dyrektywa 2000/60/WE).
 • Ekspertyza RDW określająca wpływ inwestycji pn. „Budowa wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską w Pruszkowie” na cele środowiskowe, określone według Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW – Dyrektywa 2000/60/WE).
 • Przygotowanie sprawozdawczości dla warsztatu samochodowego dotyczącej zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2017 r.
 • Profil kąpieliska zlokalizowanego na jeziorze;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10