konczyna

7

 • „Orla – regulacja i obwałowanie w km 47+315-50+700” – część przyrodnicza KIP oraz ekspertyza RDW;
 • Raport oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” – opracowanie części przyrodniczej oraz RDW;
 • Ekspertyza dotycząca zgodności inwestycji pn. „Rzeka Struga Kraszewicka (km 0+000 – 3+760)” z Ramową Dyrektywą Wodną;
 • Badania fitobentosu okrzemkowego w rzekach w 13 punktach pomiarowo-kontrolnych;
 • Ustka – Rowy linia energetyczna – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Badania ornitologiczne oraz chiropterologiczne czterech szkół w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa związana z realizacją prac termomodernizacyjnych w odniesieniu do warunków przyrodniczych;
 • „Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem z drogami wojewódzkimi nr 742 i nr 785” – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Badania wielkości przepływów oraz stanów wody w korytach 8 rzek znajdujących się w obszarze oddziaływania PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. – badania w 2015r.;
 • Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Ustka – Rowy z wprowadzeniem do stacji Rowy – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Rozbudowa działalności firmy PLANDEX” – opracowanie części dotyczącej RDW;
 • Raport oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Odbudowa Kanału Grzymisławskiego” – współautor;
 • Inwentaryzacja mykologiczna obszaru w ramach inwestycji pn. “Budowa linii energetycznej;
 • Opracowanie części przyrodniczej do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki;
 • Ekspertyza zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną dla projektu pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”;
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dziko występujących zwierząt w tym ptaków oraz nietoperzy w ramach inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków: Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku granica m. Gdańsk – m. Nowa Karczma”;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo”;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica – Konarzynki”;
 • Ocena wpływu inwestycji na cele środowiskowe zgodnie z RDW dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze -. Bytów”;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10