konczyna

Projekty

Wybrane realizowane projekty:

 • Operat Ochrony Ekosystemów Wodnych w ramach Projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego;
 • Ekspertyza naukowa dotycząca oceny możliwości zasilenia jeziora wodami z innych zbiorników pod kątem występowania chronionych gatunków ramienic;
 • Badania stanu biologicznego rzeki Świnki – fitoplankton, fitobentos, makrofity i ichtiofauna;
 • Wykonanie badań makrozoobentosu, fitobentosu, makrofitów i fitoplanktonu w próbkach wód powierzchniowych;
 • Badanie fauny i flory w ramach dokumentacji dotyczącej budowy urządzeń wodnych – budowli piętrzących;
 • Wykonanie badań hydrobiologicznych (fitobentosu, makrozoobentosu i fitoplanktonu) na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 • Ekspertyza ornitologiczna w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy i nadbudowy wału przeciwpowodziowego Warty;
 • Badanie fauny i flory w ramach dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia gazociągu w miejscu skrzyżowań z ciekami wodnymi;
 • Inwentaryzacja dendrologiczna fragmentu terenu zieleni Szacht w Poznaniu;
 • Ekspertyza ornitologiczna w ramach zadania dotyczącego przeniesienia budek lęgowych ptaków;
 • Badanie fauny i flory w ramach dokumentacji dotyczącej wykonania zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych w celu nawadniania upraw rolnych;
 • Badanie fauny i flory w ramach dokumentacji dotyczącej legalizacji stawów;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10